GDPR

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Dinex A/S (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.


Beskrivelse af behandlingen

Formål:

At vurdere dine kompetencer for derved at kunne afgøre, om vi kan tilbyde dig et job i virksomheden.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

A) Almindelige personoplysninger:

Personlige oplysninger og kontaktoplysninger: Herunder navn, pigenavn og efternavn, e-mailadresse og telefonnummer, privat adresse, fødselsdato, CPR-nummer eller andet identifikations nummer, køn, civilstatus, pårørende, kontaktoplysninger i nødstilfælde, oplysninger om pas og visa og billede;

Rekrutterings- og ansøgningsoplysninger, oplysninger om uddannelse og videreuddannelse:

Herunder oplysninger indeholdt i ansøgninger og CV, oplysninger om tidligere ansættelser og referencer, uddannelseshistorik, faglige kompetencer, sprogkompetencer, og andre kompetencer, oplysninger om præstationsbedømmelser, resultat fra personligheds – og færdighedstest, udviklingsplan og villighed til at blive omplaceret;

B) Følsomme personoplysninger

 • Ingen

C) Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme

 • Ingen

Kilder:

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

a) Direkte fra dig, såsom gennem ansøgningsprocessen eller andre processer eller oplysninger du giver Dinex A/S i forbindelse med din ansættelse, partnerskaber, konsulentarbejde osv.;

b) Fra koncernselskaber, såsom gennem ansøgningsprocessen eller andre processer eller oplysninger, som du giver  koncernselskabet eller datterselskabet i forbindelse med din ansættelse, partnerskaber, konsulentarbejde osv.;

c) I forbindelse med dine aktiviteter i forbindelse med din ansættelse, partnerskaber, konsulentarbejde, såsom gennem din præstation og interaktion med andre medarbejdere, kunder og andre enkeltpersoner;

d) Fra tredjeparter, som kan omfatte:
a. Referencer
b. Tidligere medarbejdere, eller
c. Andre tredjeparter, herunder eksterne rekrutteringsbureuer

Behandlingsgrundlag:

Vi behandler dine personoplysninger på følgende juridiske grundlag:

 • Artikel 6.1.a (Samtykke)
 • Artikel 6.1.b (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.)
 • Artikel 6.1.f (Afvejning af interesser). Vores legitime interesse er at vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen.
 • Behandling af CPR-Numre sker i medfør af § 11 i databeskyttelsesloven.

Modtagere:

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed (herunder tjenesteydere, teknisk support og finansielle institutioner)
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

Opbevaring:

Oplysninger om kandidater, der har fået afslag, opbevares i 6 måneder. Med dit samtykke kan disse oplysninger opbevares i op til 12 måneder efter, at der er givet afslag. Såfremt du bliver ansat i stillingen bliver dine oplysninger flyttet til din HR mappe Og behandlet i overensstemmelse med Dinex Data Protection Policy.

Overførsler mellem selskaber i Dinex gruppe

Indsamlede personoplysninger kan overføres internationalt mellem selskaber i Dinex gruppe inden for de formål, de blev indsamlet til, forudsat at en sådan overførsel af dine personoplysninger ikke er begrænset ved lov.

Hvad angår Dinex - selskaber etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke betragtes som sikre tredjelande (dvs. ikke sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse), fungerer Kommissionens standardkontrakter for overførsel til tredjeland som det legitime grundlag for overførsel af dine personoplysninger.

Overførsler til lande udenfor eu/eøs

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, herunder: USA, Kina, Rusland og Tyrkiet.

Disse lande er muligvis ikke af Europa-Kommissionen vurderet som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. Vi vil sikre, at der er et retlig grundlag for overførsel, f.eks. tilvejebringe fornødne garantier for overførselen ved brug af Kommissionens standardkontrakter for overførsel til tredjeland, som publiceret af Kommissionen. Du har mulighed for at få en kopi af midlerne til at tilvejebringe fornødne garantier ved at kontakte os på hr*dinex.dk.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har navnlig en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af den behandling, der er foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde sit samtykke ved at kontakte os på hr*dinex.dk
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger for disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os på hr*dinex.dk eller via kontaktoplysningerne nedenfor.


Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Dinex A/S
Fynsvej 39
5500 Middelfart
Denmark
CVR. No: 10504473
E-mail: hr*dinex.dk
Tel.: +45 63 41 25 00


Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.